<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Apr 23, 2015

Asscher wantrouwt 1e generatie arbeidsmigranten

Politieke beweging DENK vindt dat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de 1e generatie arbeidsmigranten wantrouwt en reageert op de werkwijze van de Sociale Verzekeringsbank (SVB):

De Minister pakt ouderen aan die na een lang en zwaar arbeidsleven van hun rust proberen te genieten.

Op 17 april 2015 verscheen in Trouw een artikel over de schandalige werkwijze van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB wil ouderen aanpakken die na een lang en zwaar arbeidsleven in hun laatste levensfase van hun rust proberen te genieten. Ouderen die door het zwaar lichamelijk werk al met veel ziekten en verlies kampen. Deze mensen worden op grond van afkomst beschuldigd van fraude, zonder dat er in hun individueel geval daar een redelijk vermoeden aan ten grondslag ligt. De SVB maakt gebruik van guerrilla tactieken, van dwingende huisbezoeken tot het doorgeven van privacy gevoelige informatie aan commerciële bureaus.

Kamerlid Öztürk: “Het is de werkwijze geworden van Minister Asscher dat hij werkt op basis van wantrouwen. Dat deed hij toen hij met een flutonderzoek Turks-Nederlandse jongeren stigmatiseerde als IS-sympathisanten, dat deed hij toen hij Turks-Nederlandse organisaties 5 jaar onder curatele wilde stellen en dat doet hij ook met de Turks-Nederlandse ouderen.” Verder merkt het DENK-Kamerlid op: “Zoals wij in ons manifest aangegeven hebben, is de manier waarop wij omgaan met ouderen een maat voor beschaving. Als dit de manier is waarop het uitvoeringsorgaan van Minister Asscher  met ouderen omgaat, zegt dat heel veel over de mate van beschaving van deze organisatie.”

DENK vindt dan ook dat het tijd wordt dat de Minister eens na gaat DENKen.

Vragen van het lid Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over screening SVB van ouderen met een Turkse achtergrond op buitenlandse bezittingen.

1.      Bent u bekend met het artikel ‘Zomerhuis in Turkije? Minder AOW’?[1]

2.      Hoeveel thema-onderzoeken heeft de SVB in de afgelopen jaar verricht? Kunt u daar een overzicht van geven met vermelding van de kosten voor de thema-onderzoeken?

3.      Hoeveel thema-onderzoeken zijn er in de afgelopen vijf jaar in het kader van de AIO (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) gedaan? Hoeveel van deze onderzoeken geschieden op basis van etniciteit of een tweede nationaliteit (en welke)? Hoeveel heeft dit gekost en kunt u dit uitsplitsen per onderzoek?

4.      Hoeveel onderzoeken heeft de SVB in de afgelopen vijf jaar verricht, waarbij onderzoek is gedaan naar ‘vermogen buitenland’?

5.      Bij hoeveel landen heeft de SVB dit onderzoek verricht? En welke landen zijn dit?

6.      Hoeveel van de onderzoeken naar ‘vermogen buitenland’ zijn er in de afgelopen vijf jaar verricht, die specifiek gericht zijn op Nederlanders van Turkse afkomst en mensen die alleen in het bezit zijn van de Turkse nationaliteit?

7.      Klopt het dat de SVB eerder onderzoek naar fraude gedaan heeft bij specifiek AOW’ers van Surinaamse of Marokkaanse afkomst? Zo ja, is dezelfde strategie nu op de AOW’ers van Turkse afkomst van toepassing?

8.      Vindt u een dergelijke gang van zaken in lijn met artikel 1 van onze Grondwet? Zo ja, kunt u dit toelichten? Zo nee, wat gaat u tegen deze onderzoeksmethode van de SVB ondernemen?

9.      Ziet u ook parallellen met een soortgelijk onderzoek uit 2003, waar toenmalig Staatssecretaris van Sociale Zaken Mark Rutte volgens de rechtbank Haarlem[2] gemeenten heeft aangezet tot rassendiscriminatie? Zo ja, vindt u dan dat u iets aan dit soort discriminerende onderzoeken moet doen? Zo nee, waarom niet?

10.  Hoeveel onderzoeken heeft de SVB in de afgelopen vijf jaar verricht met tussenkomst van het Internationaal Bureau Fraude-informatie?

11.  Hoeveel onderzoeken heeft de SVB in de afgelopen vijf jaar verricht met tussenkomst van het Bureau Buitenland ofwel advocatenkantoren ofwel commerciële bedrijven gevestigd in Nederland of in het buitenland?

12.  Heeft de SVB namen, geboortedata en voornamen van ouders beschikbaar gesteld aan het Bureau Buitenland ofwel advocatenkantoren ofwel commerciële bedrijven gevestigd in Nederland of in het buitenland?

13.  Heeft de SVB hierin rekening gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens? Zo ja, kunt u toelichten waarom ambtenaren van de SVB BSN-nummers (bijvoorbeeld T.C. Kimlik numarasi) opgevraagd hebben bij andere landen? Zo nee, waarom niet?

14.  Heeft de SVB de privacy van de burger gewaarborgd, in die zin dat zij kan garanderen dat deze gegevens door voornoemde bedrijven niet nader zullen worden gebruikt? Zo ja, Kunt u toelichten hoe de privacy is gewaarborgd?

15.  Hoeveel hebben de SVB en de gemeenten betaald aan het Bureau Buitenland ofwel advocatenkantoren ofwel commerciële bedrijven gevestigd in Nederland of in het buitenland in het kader van grensoverschrijdend onderzoek? En bent u bereid dit uit te splitsen?

16.  Hoeveel van de thema-onderzoeken zijn er in de afgelopen vijf jaar succesvol afgerond?

17.  Hoeveel van de thema-onderzoeken hebben in de afgelopen vijf jaar geleid tot een herziening dan wel een terugvordering van de AIO? Om hoeveel personen gaat het? En hoeveel geld is er teruggevorderd?

18.  Hoeveel van de thema-onderzoeken zijn in de afgelopen vijf jaar doorgestuurd naar de gemeenten in het kader van voorliggende perioden, waarin een bijstandsuitkering is ontvangen?

19.  Vindt u dergelijke thema-onderzoeken effectief en efficiënt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom wilt u hier mee doorgaan?

20.  Waarom vindt u het nodig om mensen na een lang en zwaar arbeidsleven in hun laatste levensfase – die gepaard gaat met veel verlies en ziekte – lastig te vallen met stressvolle en ingewikkelde bureaucratische processen? Vindt u niet dat deze mensen op hun oude dag hun rust hebben verdiend? Zo nee, waarom houdt u dan niet op met dit soort thema-onderzoeken?

Foto: Turksemedia.nl

 

Apr 23, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...