<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
May 06, 2020

DENK zet Azarkan uit de partij

Het bestuur van DENK heeft Farid Azarkan per direct ontzet uit het lidmaatschap. Als reden wordt gegeven dat het Kamerlid “de partij bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van DENK en met gemaakte afspraken en besluiten”.

Het besluit is Azarkan vanmorgen meegedeeld. Hij kan niet langer spreken en handelen namens DENK, noch de partij vertegenwoordigen.

In een brief aan Azarkan somt het bestuur een lange reeks gedragingen op waarmee hij de partij schade heeft berokkend.

De ontzetting uit het lidmaatschap van Azarkan door het bestuur is het sluitstuk van een in ernst en aantal toenemende serie klachten over zijn gedragingen, verklaart het huidige bestuur. Hiermee wil het bestuur de rust in de partij laten terugkeren, intern waar nodig verzoenende gesprekken voeren, en de ledenraadvergadering van 6 juni verder voorbereiden. Daar zal het bestuur rekenschap en verantwoording afleggen en zullen de leden oordelen over wat er is gebeurd en nieuwe bestuursleden kiezen voor de ontstane vacatures.

De brief die Farid Azarkan kreeg:

“Geachte heer Azarkan, beste Farid,

Al geruime tijd zijn er ongeregeldheden in uw handelen die het bestuur van DENK enorm hebben gestoord. Hieronder geeft het bestuur u een opsomming van handelingen die voor de politieke beweging DENK beschadigend en onacceptabel zijn.

Als breekpunt kunnen wij de reis naar Istanbul met fractiegenoot Kuzu aanmerken, waarvan u de initiatiefnemer bent geweest. Deze reis zien wij als een ondermijning van alle democratische waarden binnen DENK. Tijdens deze reis heeft u vanuit uw persoonlijke Twitteraccount tweets met foto’s gedeeld waarin u hashtags gebruikt met #lijsttrekker, #campagne2021 en #leiderschapDENK. De boodschap die u hiermee uitdraagt is dat de toekomst van de partij wordt bepaald tijdens een reis van twee mensen naar Istanbul. De toekomst van onze politieke beweging wordt echter alleen bepaald tijdens bijeenkomsten op ons partijkantoor in Rotterdam door de leden van DENK. Hiermee zet u de programmacommissie, kandidaatstellingscommissie en de campagnecommissie buiten spel. Terwijl deze vrijwilligers dag en nacht werken om de leden een democratische keus aan te bieden. Deze reis wordt ook getypeerd als eerste breekpunt tussen de oprichters van de politieke beweging DENK. Door dit initiatief van u  heeft u de pilaren van de vriendschap tussen de oprichters van deze beweging met een opportunistische hamer beschadigd.

Tevens heeft u informatie achtergehouden met betrekking tot de kwestie van Kuzu en een dame die ook lid is van DENK, waarbij achteraf blijkt dat het mogelijk gaat om een grensoverschrijdend gedrag, althans dat stelt de betrokken dame. U heeft schriftelijk kennisgenomen van meerdere details met betrekking tot deze kwestie. Tot de dag van vandaag heeft u deze bewijzen niet gedeeld met het partijbestuur. Los hiervan heeft u het gevoel van onveiligheid bij de dame in kwestie niet weggenomen. U sloot uw oren, ogen en hart voor deze dame in kwestie, waarbij u zonder bekendmaking van essentiële informatie van deze beschuldiging op het bordje van de partijvoorzitter deponeerde. Het doorschuiven van deze verantwoordelijkheid om oplossend initiatief te nemen past niet bij een Kamerlid die directiefuncties heeft bekleed bij de overheid. We vinden het kwalijk dat u tijdens een uitzending van Jinek heeft vermeld dat het de schuld is van het partijbestuur, terwijl u de beschuldigingen van deze dame in kwestie, die ook schriftelijk bij u bekend waren, nooit heeft gedeeld met het partijbestuur.

De indruk dat u zich de partij wil toe-eigenen wordt versterkt door uw mediaoptredens, waarbij u beweert dat u de politieke leider bent van DENK. Binnen een gezonde ledendemocratie kunnen alleen leden bepalen wie de politieke leider is. Dit gedrag van u is aanmatigend, onjuist en manipulatief. Ook is het opmerkelijk dat u uzelf als politiek leider naar voren schuift, terwijl u bij de laatste twee verkiezingen in campagnetijd koos voor een skivakantie, terwijl honderden vrijwilligers, leden en kandidaten met  bevroren vingers DENK-flyers uitdeelden met de boodschap van verbinding.

Een volgend feit is de afspraak tussen de Kamerleden om maandelijks een fractiebijdrage te leveren. Uit onze financiële administratie is gebleken dat u al ongeveer één jaar lang geen fractiebijdrage betaalt. Hierop bent u al meerdere malen door het bestuur aangesproken. Dit heeft echter helaas niets aan uw betalingsweigering veranderd. Er bestaat momenteel een achterstand van vierduizend euro. Dit druist tegen alle gemaakte afspraken in.

Manipulatief gedrag van u zien wij op tal van fronten. Zo zijn er klachten bij het bestuur bekend dat u fractiemedewerkers, bestuursleden en lokale fractieleiders hebt geïntimideerd om te tekenen voor een door u  gepromote verklaring tegen het bestuur. Deze vorm van intimidatie en manipulatie is ontoelaatbaar.

Ook hebben prominente leden van DENK bij het bestuur aangegeven dat ze druk hebben ervaren door uw handelen, waarbij u de volgende uitspraak heeft gebruikt: “Als je deze verklaring niet tekent, dan scheiden onze wegen.” Binnen een gezonde ledendemocratie moet een ieder die betrokken is bij DENK zonder last en ruggespraak kunnen handelen.

Deze vorm van handelen leidt tot een angstcultuur, waarbij de politieke beweging juist verdeeld raakt. Deze verdelende handelswijzen zijn nog meer bekrachtigd door uw optreden bij de talkshow van Eva Jinek. Hier heeft u veelvuldig de voorzitter van onze beweging belasterd met onjuiste, onrechtvaardige en ontoelaatbare insinuaties. Het bijzondere is dat u daar niet alleen het bestuur als target heeft gekozen, maar ook Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu openbaar negatief heeft bejegend. Met de antwoorden die u heeft gegeven tijdens het programma, heeft u uw opportunistische gedrag bevestigd door enerzijds uw collega politiek te bashen en anderzijds uw partijvoorzitter in een kwaad daglicht gezet.

Opvallend is dat dit opportunistisch gedrag na de uitzending van Jinek alleen maar is verveelvoudigd. Om uw eigen hachje te redden heeft u achter de rug van uw collega’s om de partij, de lokale fractievoorzitters, de partijraad en de leden op een geheimzinnige manier een onderzoek willen uitvoeren, zonder enig mandaat en draagvlak. Het opvallende is dat u niet wilde meewerken aan de bemiddelingspoging en het openbare onderzoek van het bestuur via de gerenommeerde professor Tom Zwart, en de afgelopen dagen ook uw best hebt gedaan om een onafhankelijke onderzoek van Berenschot te tegenhouden. Wel probeert u via een slinkse weg uw eigen straatje schoon te vegen met een bureau die van u op persoonlijke titel een opdracht heeft gekregen.

Voorts lijkt u opdracht te hebben gegeven om het bestuur de inloggegevens van het Facebook-account van DENK te onthouden. Daardoor staat het normale communicatiekanaal van de partij alleen nog aan u ter beschikking.

Gezien de publicaties de afgelopen tijd, heeft het er alle schijn van dat u uw persoonlijke gewin voorrang geeft en de belangen van DENK ook hier op een zijspoor zet. Hiervan is er melding gemaakt bij Autoriteit Persoonsgegevens.

De laatste druppel voor het bestuur was uw handelen in de afgelopen weken, waarbij onder leiding van uw fractievoorzitterschap een lekkage aan informatie aan de media is ontstaan. Alle pogingen van de verschillende bemiddelaars die de crisis hebben getracht te laten beëindigen zijn door uw handelen herhaaldelijk gesaboteerd. Net op het moment dat de bemiddelaars het bestuur aangaven dat een positieve ontwikkeling tussen Kuzu en Öztürk te zien was, kwam uit uw politieke toverhoed een saboterend konijn tevoorschijn. Door dit soort politieke gegoochel verdween de verzoenende synergie en maakte plaats voor uw betoverende sabotage.

De vermelde zaken in deze brief hebben ertoe geleid dat het bestuur uw handelen als meer dan schadelijk ervaart. Om verdere schade voor de partij te beperken, heeft het bestuur besloten u per direct uit het lidmaatschap te ontzetten conform artikel 7 van de statuten. Dit betekent ook dat u met onmiddellijke ingang niet meer gerechtigd bent namens DENK te handelen en te spreken, noch kunt u DENK op enigerlei wijze vertegenwoordigen”, aldus het bestuur van DENK.

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | Gepubliceerd: 06-05-2020

May 06, 2020
Loading posts...