<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Jun 10, 2015

Nederland stevig op de vingers getikt door VN-Kinderrechtencomité

De Nederlandse overheid moet zich meer en beter inzetten voor de rechten van kinderen. Het hoogste kinderrechtenorgaan doet meer dan 60 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid. Er zijn o.a. zorgen over de rechten van kinderen ten gevolge van de decentralisatie van de jeugdhulp. Opvallend in het commentaar zijn de zorgen over het waarborgen van de rechten van de kinderen in Caribisch Nederland en de kritiek op het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland, o.a. de olie-winnende industrie wordt expliciet berispt. Dat blijkt uit de rapportage die vandaag is verschenen van het VN-Kinderrechtencomité. Kinderombudsman Marc Dullaert onderschrijft de aanbevelingen van het comité. “De Nederlandse regering heeft het verdrag ondertekend en beloofd zich er aan te houden. Ik wil dan ook graag met de regering in gesprek over hoe Nederland gehoor gaat geven aan de aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité. ”

Decentralisatie
Het Kinderrechtencomité maakt zich zorgen over de gevolgen van de decentralisatie van de jeugdzorg. Sinds 1 januari zijn in Nederland de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp, een ontwikkeling die de Kinderombudsman kritisch volgt. Het comité wijst op de ongelijkheid die decentralisatie tussen de gemeenten teweeg kan brengen in de toegang tot zorg voor kinderen en jongeren. Ook kan de enorme tijdsdruk waaronder de decentralisatie is ingevoerd effect hebben gehad op de kwaliteit van de jeugdhulp en de tijdige beschikbaarheid daarvan in de gemeente.

Geweld tegen kinderen
Het stijgende aantal slachtoffers van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld tegen kinderen in instellingen en pleeggezinnen is ook punt van zorg van het Kinderrechtencomité. Gevallen van kindermishandeling worden door professionals te weinig gemeld, er wordt onvoldoende gedaan om kindermishandeling te voorkomen en ook de zorg en bijstand voor slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing is niet goed op orde.

Uithuisplaatsingen
Het Kinderrechtencomité is ook bezorgd over het hoge aantal kinderen die is geplaatst in instellingen. Nederland zou meer moeten investeren in (het werven) van pleeggezinnen, vooral in pleeggezinnen voor kinderen die ouder zijn dan tien jaar, voor kinderen met een andere etnische achtergrond en die broertjes en zusjes samen kunnen opvangen.

Armoede
Het Kinderrechtencomité signaleert dat het aantal kinderen die opgroeien in armoede in de afgelopen jaren is gestegen. Het comité benadrukt dat er specifiek armoedebeleid gericht op kinderen in armoede door gemeentes moet worden ontwikkeld.

Passend Onderwijs en PGB’s
Het VN-kinderrechtenorgaan maakt zich eveneens zorgen over de uitvoering van de wet Passend Onderwijs en de problemen met persoonsgebonden budgetten en de gevolgen daarvoor voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Kinderarbeid twaalfjarigen
Het Comité benadrukt ook haar zorgen over het grote aantal gerapporteerde gevallen van twaalfjarige kinderen die werken in de horeca en agrarische sector.

Jeugdstrafrecht
In Nederland is het mogelijk jongeren van zestien en zeventien jaar te berechten als een volwassene. Net als in de voorgaande rapportages van het Kinderrechtencomité over Nederland, wordt de regering gevraagd de wet op dit punt aan te passen, zodat een minderjarige alleen nog maar op grond van het jeugdstrafrecht kan worden berecht. Verder zijn er zorgen over jongeren die in politiecellen verblijven; het verblijf kan veel te lang duren, is onder matige omstandigheden en er is onvoldoende toezicht. Ook zijn er geen specifieke protocollen over hoe minderjarigen die gezamenlijk met volwassenen in cellenblokken van de politie verblijven, behandeld moeten worden. Ook moet er meer gedaan worden om het hoge aantal jongeren in voorlopige hechtenis terug te dringen, door te investeren in alternatieven voor het opsluiten van jongeren.

Belang van het Kind en participatie
Het rapport benadrukt eveneens dat te allen tijde het belang van het kind in wet- en regelgeving leidend moet zijn. Zij benadrukt met name dat het belang van het kind centraal moet komen te staan in gerechtelijke en bestuurlijke procedures, in het bijzonder in asielzaken. Ook stelt zij dat wetten en beleid die gevolgen hebben voor kinderen en jongeren dat bij de totstandkoming daarvan kinderen en jongeren geconsulteerd moeten worden. Een toezegging die de Nederlandse overheid ter plekke deed toen zij twee weken geleden in Genève gehoord werd.

Genee
Het toezicht op het VN-Kinderrechtenverdrag is in handen van het VN Comité inzake de Rechten van het Kind, gevestigd in Genève. Het VN-Kinderrechtencomité bestaat uit achttien onafhankelijke deskundigen, die drie keer per jaar in Genève vergaderen. Het VN-Kinderrechtencomité kan aanbevelingen doen aan een regering. Bijvoorbeeld over hoe de kinderrechtensituatie kan worden verbeterd. De regering moet twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren over hoe het gaat met de kinderrechten in het land. Vervolgens maakt de regering elke vijf jaar een rapportage over de maatregelen die zij hebben genomen ter bevordering van de kinderrechten en de vooruitgang die is geboekt bij het realiseren van die rechten

 

Dit is een origineel bericht van De Kinderombudsman

Jun 10, 2015
Loading posts...