<< Terug naar home | Binnenland

Posted by Turkse Media
Apr 29, 2018

Door Nieuwsuur en NRC getroffen moskee verwerpt alle beschuldigingen

De as-Soennah-moskee in Den Haag heeft na een NRC-artikel en Nieuwsuur-uitzending over buitenlandse financiering en invloed de beschuldigingen verworpen. De Islamitische stichting maakt duidelijk dat er geen sprake is van buitenlandse beïnvloeding en dat de objectieve journalistiek van de twee media-organen ver weg te zoeken is. Bovendien vraagt de moskee zich af waarom de pijlen steeds op moslims worden gericht en verklaart dat Islamitische lezingen uit hun context zijn gehaald.

De financieringszaken die NRC Handelsblad en Nieuwsuur hebben onthuld, zijn al jaren bekend, schrijft de stichting. “Het betreft geen ‘onthulling’ zoals is gesteld. De verantwoordelijke overheden, waaronder de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, de Financial Intelligence Unit, maar ook de Nederlandse banken zijn of behoren op de hoogte te zijn van financiële stromen vanuit het buitenland naar maatschappelijke en/of religieuze organisaties in Nederland. Zeker wanneer dit aanzienlijke bedragen betreft”, reageert de Islamitische stichting in een verklaring.

“Buitenlandse financiering van Nederlandse organisaties valt binnen de kaders van onze wet- en regelgeving. Daarover heeft as-Soennah op een transparante wijze gecommuniceerd met de banken en de verantwoordelijke overheden in dit land. Zij zijn op de hoogte gesteld van wie de donaties zijn ontvangen, de bestemming van de gelden en de relevante documenten. Nieuwsuur en NRC Handelsblad maken in hun publicatie melding van Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) in relatie tot de stichting. De RIHS zou tevens banden hebben met terroristische organisaties.”

De stichting verwerpt elke vorm van geweld en kan op basis van eigen onderzoek met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat het geen directe of indirecte financiering van RIHS heeft ontvangen, schrijft de moskee. Ook van de verantwoordelijke (opsporings)autoriteiten heeft de stichting geen negatief advies hierover ontvangen.

Stichting as-Soennah is zich ervan bewust dat islamitische organisaties in Nederland, in tegenstelling tot andere confessionele en maatschappelijke organisaties, onder een groot vergrootglas worden gelegd.

“Daarom heeft as-Soennah uit eigen beweging op een transparante wijze contact gezocht met de banken en de verantwoordelijke overheden. De stichting heeft kenbaar gemaakt van wie de donaties zijn ontvangen, de bestemming van de gelden en de relevante documenten overlegd. Tevens communiceert de stichting ook met haar moskeebezoekers als het gaat om de inkomsten en uitgaven van de stichting.”

Debat

As-Soennah steunt het debat rondom de buitenlandse financiering van maatschappelijke organisaties in Nederland, verklaart het.

“Echter dient het debat zuiver gevoerd te worden met inachtneming van de grondwettelijke vrijheden, zijnde de vrijheid van godsdienst (art. 6 Grondwet) en de vrijheid van vereniging (art. 8 Grondwet). Nieuwsuur en NRC Handelsblad hebben buitenlandse financiering en (ongewenste) buitenlandse beïnvloeding bewust of onbewust op één hoop gegooid. Vanuit hun commerciële belangen gezien is dit begrijpelijk, maar met objectieve journalistiek en waarheidsvinding heeft dit weinig te maken.”

Buitenlandse financiering van kerkelijke en andere religieuze instellingen dient bezien te worden vanuit het kader van godsdienstvrijheid, vindt de islamitische stichting.

“Godsdienstvrijheid is gelukkig geen loze kreet in dit land. Eenieder die zich in Nederland bevindt kan een beroep doen op deze vrijheid, dus ook de moslimgemeenschap. Overigens andere religieuze, maatschappelijke en zelfs politieke partijen in Nederland ontvangen en/of versturen al vele jaren geld van en/of naar het buitenland. Hier is niets mis mee, het past binnen de kaders van de wet.”

As-Soennah benadrukt dat geen sprake is van buitenlandse invloed en met internationale geldschieters afgesproken dat de stichting geen inmenging accepteert.

“Over de term ongewenste beïnvloeding bestaat geen eenduidigheid. Zelfs de Rijksoverheid geeft dit ruiterlijk toe. Bovendien is het onder de huidige wetgeving niet verboden. Desondanks wil as-Soennah benadrukken dat er op geen enkele wijze invloed is uitgeoefend op de stichting bij het ontvangen van de donaties. Sterker nog, er is expliciet met de weldoeners afgesproken dat de stichting op geen enkele wijze bemoeienis duldt.”

Lezingen

In de berichtgeving maken Nieuwsuur en NRC Handelsblad gewag van islamitische kwesties, al dan niet in de Nederlandse context, vindt As-Soennah.

“De stichting kan niet genoeg het belang van godsdienstvrijheid benadrukken. Onze wet- en regelgeving garanderen dit en bakenen de grenzen tegelijkertijd af waarbinnen de vrijheid van godsdienst beleefd mag worden. Als het gaat om de lezing van imam Aboe Ismail inzake de straf die een ongelovige in het Hiernamaals te wachten staat, dan is het allereerst van belang om aan te geven dat Nieuwsuur en NRC Handelsblad verzaakt hebben om deze integraal dan wel in context weer te geven.”

“Zoals de andere monotheïstische godsdiensten, het jodendom en het christendom, de gelovigen over de hemel en hel informeren, doen de islam en de Koran dit ook. Het zijn niet de persoonlijke opvattingen van imam Aboe Ismail of het bestuur van de Stichting, maar een vers uit de Koran (18:29). Imam Aboe Ismail heeft in diezelfde lezing zijn toehoorders op het hart gedrukt dat het niet aan de mens is om te oordelen wat de eindbestemming is van anderen en wie wel of niet gestraft worden in het Hiernamaals, maar dat het God is die bepaalt (hiervan bestaat ook een audiobestand). Ten behoeve van het creëren van ophef en sensatie laten Nieuwsuur en NRC Handelsblad deze essentiële informatie weg.”

Vrouwenbesnijdenis

Een andere kwestie is de vrouwenbesnijdenis: “As-Soennah neemt krachtig afstand van vrouwenbesnijdenis, wat niet-islamitisch is. De stichting heeft dit ook in het verleden kenbaar gemaakt. De lezing van de betrokken docent is van de site verwijderd.”

Maatstaven en de Paus

De stichting vindt het van belang dat er geen verschillende maatstaven voor verschillende religieuze gemeenschappen worden gehanteerd.

“De Paus financiert niet alleen de Rooms-Katholieke kerk, hij benoemt tevens de bisschoppen en kardinalen in dit land. Deze kardinalen en bisschoppen hoeven niet altijd even progressief te zijn. Men zou dit kunnen opvatten als buitenlandse financiering dat gepaard gaat met ongewenste buitenlandse beïnvloeding. De vraag die gesteld zou moeten worden is: hoe het komt dat Nieuwsuur en NRC Handelsblad hun pijlen alleen maar op de moslimgemeenschap hebben gericht, terwijl in het geval van de stichting alleen sprake is van buitenlandse financiering (wat niet verboden is) en niet van buitenlandse beïnvloeding?”, vraagt as-Soennah zich af.

Bijzonder

As-Soennah is zich ervan bewust dat de moslimgemeenschap een bijzonder religieus profiel heeft in Nederland.

“Wij mogen met z’n allen trots zijn dat dit in Nederland bestaat, want alleen bij verscheidenheid in opvattingen en levenswijzen is er echt sprake van vrijheid. Het is van eminent belang dat wij de vrijheid behouden dat eenieder zijn of haar leven kan inrichten, zoals het hem of haar goeddunkt binnen de kaders van de wet. Wij zijn ervan overtuigd dat de Nederlandse democratie en Grondwet weerbaar genoeg zijn. Laten we hier daarom met z’n allen prudent mee omgaan.”

Sinds 2012 heeft as-Soennah een nieuw bestuur met een nieuwe visie. “Het stichtingsbestuur blijft de verbinding zoeken met maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk een inclusieve samenleving te bewerkstelligen. De stichting staat midden in deze samenleving, participeert in deze samenleving en draagt bij aan deze samenleving. Dit zal de stichting blijven doen, met behoud van de eigen identiteit.”

 

© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | TMC | Gepubliceerd: 29-04-2018

Apr 29, 2018
blog comments powered by Disqus
Loading posts...