<< Terug naar home | Lifestyle

Posted by Turkse Media
Aug 24, 2015

Steeds meer bewoners zoeken zelf naar een oplossing bij burenoverlast

Het aantal bewoners dat zelf aan de bel trekt bij buurtbemiddeling is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2007 kwam 23% van de aanmeldingen direct van bewoners zelf. In 2014 is het aantal zelfmelders landelijk gestegen naar 45%. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Bewoners zoeken kennelijk zelfstandig naar een oplossing voor de burenoverlast, zonder zich direct als vanzelfsprekend te wenden tot instanties als de politie. In 2014 verwees de politie minder bewoners met een burenconflict door naar buurtbemiddeling. Dat bespaart tijd en inspanning.

Buurtbemiddeling biedt oplossing
Vorig jaar kregen de buurtbemiddelingsorganisaties in totaal 12.000 meldingen van burenoverlast binnen. Daarvan bleek 90% geschikt voor een bemiddelingstraject. Landelijk werd in 2014 gemiddeld 68% van de zaken opgelost. De kans op een oplossing is het grootst als buurtbemiddeling in een zo vroeg mogelijk stadium van de woonoverlast wordt ingezet. Dan kunnen buren vaak nog een normaal gesprek met elkaar voeren.

Meer vrijwilligers participeren
Volgens Frannie Herder, adviseur bij het CCV, groeit ook het aantal vrijwilligers die voor zichzelf een rol als bemiddelaar zien weggelegd. “In 2007 waren er 1.000 buurtbemiddelaars actief en dat zijn er in 2014 meer dan 2.700. Allemaal mensen die zich belangeloos willen inzetten om burenruzies te helpen oplossen. Zij leveren hiermee een waardevolle bijdrage aan een leefbare en veilige woonomgeving. Die trend past in de huidige participatiemaatschappij”.

Overlast van de buren
Veruit de meeste klachten gaan over geluidsoverlast door hard praten, luidruchtig gedrag en harde muziek. Ruzie door overhangende takken, rookoverlast door barbecue of vuurkorf en ander leed in de tuin zorgen ook voor veel klachten, gevolgd door overlast van dieren.

Werkwijze
Buurtbemiddeling drijft grotendeels op de inzet van getrainde vrijwilligers. Zij helpen buren hun conflicten op te lossen. De lokale buurtbemiddelingsorganisatie wordt in goede banen geleid door een professionele kracht.
Bewoners kunnen een beroep doen op de hulp van buurtbemiddelaars in 216 gemeenten; een aantal dat gestaag groeit. In 2007 waren dat er 77.

Aug 24, 2015
Loading posts...